<% 'mymodify.asp Dvbbs.LoadTemplates("usermanager") Dvbbs.Stats=Dvbbs.MemberName&template.Strings(1) Dvbbs.Nav() Dvbbs.Head_var 0,0,template.Strings(0),"usermanager.asp" Dim Sql,Rs,TempStr,ErrCodes If Cint(Dvbbs.GroupSetting(16))=0 Then Dvbbs.AddErrCode(28) Dvbbs.Showerr() End If If Dvbbs.userid=0 Then Dvbbs.AddErrCode(6) Dvbbs.Showerr() Else Response.Write Template.Html(0) If Request("action")="updat" Then update() Else Userinfo() End If If ErrCodes<>"" Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes="&ErrCodes&"&action=OtherErr" End If Dvbbs.ActiveOnline() Dvbbs.Footer() Dvbbs.PageEnd() Sub Userinfo() Dim CanUseTitle,CanUseTitle1,CanUseTitle2,i,CanUserInfo Dim My_info,My_infotemp,My_Cookies,ShowUserInfo Dim UseRsetting,SetUserInfo,SetUserTrue,ShowRe Dim signtrue Dim FoundUseMagic,iMagicFace,mRs,iMagicMoney,iMagicTicket FoundUseMagic = False My_infotemp=Template.Html(5) My_Cookies=Request.Cookies(Dvbbs.Forum_sn)("usercookies") CanUseTitle=False CanUseTitle1=False CanUseTitle2=False CanUserInfo=False 'UserID=0,UserName=1,UserEmail=2,UserPost=3,UseRsign=4,UseRsex=5,UserFace=6,UserWidth=7,UserHeight=8,JoinDate=9,UserGroup=10,UserTitle=11,UserBirthday=12,UserPhoto=13,UserInfo=14,UseRsetting=15 sql="Select UserID,UserName,UserEmail,UserPost,UseRsign,UseRsex,UserFace,UserWidth,UserHeight,JoinDate,UserGroup,UserTitle,UserBirthday,UserPhoto,UserInfo,UseRsetting from [DV_User] where userid="&Dvbbs.userid Set Rs=Dvbbs.Execute(Sql) If Rs.eof And Rs.bof Then Dvbbs.AddErrCode(32) Exit Sub Else Sql=Rs.GetString(,,"#§§#","","") End If Rs.close :Set Rs=Nothing My_info= Split(Sql,"#§§#") If Cint(Dvbbs.Forum_Setting(6))=1 Then CanUseTitle=True If CanUseTitle And Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60)) > 0 And Clng(My_info(3)) > Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60)) Then CanUseTitle1 = True ElseIf CanUseTitle And Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60)) = 0 Then CanUseTitle1 = True Else CanUseTitle1 = False End If If CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61))>0 And DateDiff("d",My_info(9),Now())>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61)) Then CanUseTitle2=True ElseIf CanUseTitle And Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61))=0 Then CanUseTitle2=True Else CanUseTitle2=False End If If CanUseTitle And Cint(Dvbbs.Forum_Setting(62))=1 Then If CanUseTitle1 And CanUseTitle2 Then CanUseTitle=True Else CanUseTitle=False End If ElseIf CanUseTitle And (CanUseTitle1 or CanUseTitle2) Then CanUseTitle=True Else CanUseTitle=False End If signtrue=My_info(4) If My_info(14)<>"" Then ShowUserInfo=split(My_info(14),"|||") If ubound(ShowUserInfo)=14 Then CanUserInfo=True End If End If Dim userdsindex UseRsetting=split(My_info(15),"|||") If UBound(UseRsetting)>=3 Then If isnumeric(UseRsetting(0)) Then Setuserinfo=cint(UseRsetting(0)) Else Setuserinfo=1 If isnumeric(UseRsetting(1)) Then Setusertrue=cint(UseRsetting(1)) Else Setusertrue=0 If isnumeric(UseRsetting(2)) Then ShowRe=cint(UseRsetting(2)) Else ShowRe=0 If isnumeric(UseRsetting(3)) Then userdsindex=cint(UseRsetting(3)) Else userdsindex = 0 Else Setuserinfo=1 Setusertrue=0 ShowRe=0 userdsindex = 0 End If '魔法头像部分 If Dvbbs.Forum_Setting(98)="1" And Dvbbs.GroupSetting(69)="1" Then My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$usermagicface}",Template.Html(20)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$usermagicface}","") iMagicFace = Split(My_info(6),"|") If Ubound(iMagicFace) = 1 Then My_info(6) = iMagicFace(1) If Dvbbs.Forum_Setting(98)="1" And IsNumeric(iMagicFace(0)) Then Set mRs = Dvbbs.Plus_Execute("Select iMoney,iTicket From Dv_Plus_Tools_MagicFace Where MagicFace_s = " & Dvbbs.CheckNumeric(iMagicFace(0))) If Not (mRs.Eof And mRs.Bof) Then FoundUseMagic = True iMagicMoney = mRs(0) iMagicTicket = mRs(1) End If mRs.Close Set mRs=Nothing End If End If If Dvbbs.Forum_Setting(98)="1" Then If FoundUseMagic Then My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$isselect}","checked") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$firstmagicface}",iMagicFace(0)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$magicmoney}",iMagicMoney) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$magicticket}",iMagicTicket) Else My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$isselect}","") Set mRs = Dvbbs.Plus_Execute("Select Top 1 MagicFace_s,iMoney,iTicket From Dv_Plus_Tools_MagicFace Order By ID") If Not (mRs.Eof And mRs.Bof) Then My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$firstmagicface}",mRs(0)) My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$magicmoney}",mRs(1)) My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$magicticket}",mRs(2)) Else My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$firstmagicface}",0) My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$magicmoney}",0) My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$magicticket}",0) End If mRs.Close Set mRs=Nothing End If End If '魔法头像部分 '管理员与超版自定义头像不受发帖数限制 2005-3-10 Dv.Yz If (Dvbbs.Master Or Dvbbs.SuperBoardMaster) And Clng(My_info(3)) < Cint(Dvbbs.Forum_Setting(54)) Then My_info(3) = Cint(Dvbbs.Forum_Setting(54)) '用My_info(3)判断是否有自定义头像权限,更新page_usermanager模板界面(5)、(7) Dv.Yz 2005-1-27 My_infotemp = Replace(My_infotemp, "{$SetFace_info}", SetUserFace(Cint(Dvbbs.Forum_UploadSetting(0)), My_info(6)&"", My_info(7), My_info(8), My_info(3))) 'If cint(Dvbbs.Forum_Setting(32))=1 Then ' My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$SetGroup_info}",SetUserGroup(My_info(10))) 'Else My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$SetGroup_info}","") 'End If My_infotemp = Replace(My_infotemp,"{$signlength}",Clng(Dvbbs.GroupSetting(56))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Id}",My_info(0)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"'{$Dvbbs.FoundIsChallenge}'",Lcase(Dvbbs.FoundIsChallenge)) If CanUseTitle Then My_Infotemp = Replace(My_Infotemp, "{$SetTitle_info}", SetUserTitle(Dvbbs.Htmlencode(My_info(11)))) Else My_Infotemp = Replace(My_infotemp, "{$SetTitle_info}", "") End If My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$checked_sex}",My_info(5)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Birthday}",My_info(12)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Photo}",Dvbbs.htmlencode(Trim(My_info(13)))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Signature}",signtrue) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$showRe}",ShowRe) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Cookies}",My_Cookies) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Setuserinfo}",Setuserinfo) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Setusertrue}",Setusertrue) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$userdsindex}",userdsindex) If CanUserInfo=True Then My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Realname}",ShowUserInfo(0)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_character}",Chk_KidneyType("character",ShowUserInfo(1),template.Strings(15))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Personal}",ShowUserInfo(2)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Country}",ShowUserInfo(3)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Province}",ShowUserInfo(4)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_City}",ShowUserInfo(5)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_College}",ShowUserInfo(12)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Phone}",ShowUserInfo(13)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Address}",ShowUserInfo(14)) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_shengxiao}",chk_select(ShowUserInfo(6),template.Strings(11))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_blood}",chk_select(ShowUserInfo(7),"A,B,AB,O")) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_belief}",chk_select(ShowUserInfo(8),template.Strings(16))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_occupation}",chk_select(ShowUserInfo(9),template.Strings(12))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_marital}",chk_select(ShowUserInfo(10),template.Strings(13))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_education}",chk_select(ShowUserInfo(11),template.Strings(14))) Else My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Realname}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_character}",Chk_KidneyType("character","",template.Strings(15))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Personal}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Country}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Phone}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Address}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Province}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_City}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_Cartype}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_College}","") My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_shengxiao}",chk_select("",template.Strings(11))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_blood}",chk_select("","A,B,AB,O")) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_belief}",chk_select("",template.Strings(16))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_occupation}",chk_select("",template.Strings(12))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_marital}",chk_select("",template.Strings(13))) My_infotemp=Replace(My_infotemp,"{$user_education}",chk_select("",template.Strings(14))) End If Response.write My_infotemp End Sub Sub update() If Dvbbs.chkpost=False Then Dvbbs.AddErrCode(16) Exit Sub End If Dim CanUseTitle,CanUseTitle1,CanUseTitle2 Dim SplitUserTitle,i,sex,showRe,face,width,height,birthday,usercookies,usertitle Dim tMagicFace,iMagicFace,tMagicMoney,tMagicTicket,FoundUseMagic,iFace,Get_GroupNameId CanUseTitle=false CanUseTitle1=false CanUseTitle2=false If Not Dvbbs.FoundIsChallenge Then If Request.Form("sex")="" Then Dvbbs.AddErrCode(18) ElseIf isInteger(Request.Form("sex")) Then sex=Request.Form("sex") Else Dvbbs.AddErrCode(18) End If End If If Request.Form("showRe")="" Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(17) ElseIf isInteger(Request.Form("showRe")) Then showRe=cint(Request.Form("showRe")) Else Dvbbs.AddErrCode(18) End If '管理员与超版自定义头像不受发帖数限制 2005-3-10 Dv.Yz Dim Mypost Mypost=Clng(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userpost").text) If (Dvbbs.Master Or Dvbbs.SuperBoardMaster) And Mypost < Cint(Dvbbs.Forum_Setting(54)) Then Mypost = Cint(Dvbbs.Forum_Setting(54)) If Request.Form("myface") <> "" And ((Clng(Dvbbs.Forum_Setting(54)) > 0 And Not Mypost < Clng(Dvbbs.Forum_Setting(54))) Or Clng(Dvbbs.Forum_Setting(54))=0) And Not InStr(LCase(Request.Form("myface")),".asp")>0 Then If Request.Form("width")="" or Request.Form("height")="" Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(18) ElseIf not isInteger(Request.Form("width")) or not isInteger(Request.Form("height")) Then Dvbbs.AddErrCode(18) ElseIf Cint(Request.Form("width"))>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(57)) Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(19) ElseIf Cint(Request.Form("height"))>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(57)) Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(20) Else If Cint(Dvbbs.Forum_Setting(55))=0 Then If InStr(lcase(Request.Form("myface")),"http://")>0 or instr(lcase(Request.Form("myface")),"www.")>0 Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(21) End If End If Face=Request.Form("myface") width=Request.Form("width") height=Request.Form("height") End If Else Dvbbs.Forum_userface = Split(Dvbbs.Forum_userface,"|||") If Request.Form("face")="" Then Face=Dvbbs.Forum_userface(0)&Dvbbs.Forum_userface(1) Else Face=Request.Form("face") End If End If face=Dv_FilterJS(Replace(face,"'","")) face=Replace(face,"..","") face=Replace(face,"\","/") face=Replace(face,"^","") face=Replace(face,"#","") face=Replace(face,"%","") face=Replace(face,"|","") face=Server.htmlencode(Left(face,200)) '魔法表情检查部分 tMagicFace = Request("tMagicFace") If tMagicFace = "" Or Not IsNumeric(tMagicFace) Then tMagicFace = 0 tMagicFace = Cint(tMagicFace) iMagicFace = Request("iMagicFace") If iMagicFace = "" Or Not IsNumeric(iMagicFace) Then iMagicFace = 0 iMagicFace = Clng(iMagicFace) If tMagicFace = 1 And iMagicFace > 0 And Dvbbs.Forum_Setting(98)="1" Then Set Rs = Dvbbs.Plus_Execute("Select iMoney,iTicket,MagicSetting From Dv_Plus_Tools_MagicFace Where MagicFace_s = " & iMagicFace) If Rs.Eof And Rs.Bof Then face = "0|" & face tMagicMoney = 0 tMagicTicket = 0 Else If cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userticket").text) < Rs(1) And cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text) < Rs(0) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您没有足够的金币或点券使用魔法表情,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" Dim iMagicSetting iMagicSetting = Split(Rs(2),"|") If cCur(iMagicSetting(0)) > cCur(Mypost) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您的帖子数没有达到使用魔法表情的标准,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" If cCur(iMagicSetting(1)) > cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userwealth").text) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您的金钱数没有达到使用魔法表情的标准,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" If cCur(iMagicSetting(2)) > cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userep").text) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您的经验数没有达到使用魔法表情的标准,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" If cCur(iMagicSetting(3)) > cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usercp").text) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您的魅力数没有达到使用魔法表情的标准,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" If cCur(iMagicSetting(4)) > cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userpower").text) Then Response.redirect "showerr.asp?ErrCodes=
 • 您的威望数没有达到使用魔法表情的标准,2秒后自动返回上一页面。&action=OtherErr&autoreload=1" face = iMagicFace & "|" & face tMagicMoney = Rs(0) tMagicTicket = Rs(1) FoundUseMagic = True End If Rs.Close Set Rs=Nothing Else face = "0|" & face End If If width="" or height="" Then width=Dvbbs.Forum_Setting(38) height=Dvbbs.Forum_Setting(39) End If If Dvbbs.StrLength(Request.Form("Signature")) > 250 Then ErrCodes = ErrCodes + "
 • " + Template.Strings(23) ElseIf Dvbbs.StrLength(Request.Form("Signature")) > Cint(Dvbbs.GroupSetting(56)) And Cint(Dvbbs.GroupSetting(56)) > 0 Then ErrCodes = ErrCodes + "
 • " + Replace(Template.Strings(23), "250", Cint(Dvbbs.GroupSetting(56))) End If birthday=trim(Request.Form("birthday")) If Not IsDate(birthday) Then birthday="" Dim userinfo,useRsetting userinfo=checkreal(Request.Form("realname")) & "|||" & checkreal(Request.Form("character")) & "|||" & checkreal(Request.Form("peRsonal")) & "|||" & checkreal(Request.Form("country")) & "|||" & checkreal(Request.Form("province")) & "|||" & checkreal(Request.Form("city")) & "|||" & Request.Form("shengxiao") & "|||" & Request.Form("blood") & "|||" & Request.Form("belief") & "|||" & Request.Form("occupation") & "|||" & Request.Form("marital") & "|||" & Request.Form("education") & "|||" & checkreal(Request.Form("college")) & "|||" & checkreal(Request.Form("userphone")) & "|||" & checkreal(Request.Form("address")) userinfo=Server.htmlencode(userinfo) usersetting=Request.Form("setuserinfo") & "|||" & Request.Form("setusertrue") & "|||" & showRe & "|||" & Request.Form("userdsindex") usersetting=Server.htmlencode(usersetting) If ErrCodes<>"" Then Exit Sub Set Rs=Dvbbs.iCreateObject("adodb.recordset") If Not IsObject(Conn) Then ConnectionDatabase sql="Select * from [Dv_User] where userid="&Dvbbs.UserID Rs.open sql,conn,1,3 If Rs.EOF And Rs.BOF Then Dvbbs.AddErrCode(12) Else iFace = Split(Rs("UserFace"),"|") If Ubound(iFace) = 1 And Dvbbs.Forum_Setting(98)="1" Then If Clng(iFace(0)) <> Clng(Split(Face,"|")(0)) Then If cCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text) > tMagicMoney Then Rs("UserMoney") = Rs("UserMoney") - tMagicMoney Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text=CCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text) - tMagicMoney Dvbbs.ToolsLog -88,1,tMagicMoney,0,1,"使用金币购买魔法头像",Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text & "|" & Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userticket").text Else Rs("UserTicket") = Rs("UserTicket") - tMagicTicket Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userticket").text=CCur(Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userticket").text) - tMagicMoney Dvbbs.ToolsLog -88,1,0,tMagicTicket,1,"使用点券购买魔法头像",Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@usermoney").text & "|" & Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userticket").text End If End If End If Rs("UserFace")=face 'Response.Write("") Rs("UserWidth")=Replace(width,"|","") Rs("UserHeight")=Replace(height,"|","") If Not Dvbbs.FoundIsChallenge Then Rs("UseRsex")=sex Rs("UserSign")=Replace(Request.Form("Signature"),"|","") Rs("UserPhoto")=Replace(Dv_FilterJS(Request.Form("userphoto")),"|","") '判断是否允许提交头衔 If Cint(Dvbbs.Forum_Setting(6))=1 Then CanUseTitle=True End If If CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60))>0 and Rs("UserPost")>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60)) Then CanUseTitle1=True ElseIf CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(60))=0 Then CanUseTitle1=True Else CanUseTitle1=False End If If CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61))>0 and DateDiff("d",Rs("JoinDate"),Now())>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61)) Then CanUseTitle2=True ElseIf CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(61))=0 Then CanUseTitle2=True Else CanUseTitle2=False End If If CanUseTitle and Cint(Dvbbs.Forum_Setting(62))=1 Then If CanUseTitle1 and CanUseTitle2 Then CanUseTitle=True Else CanUseTitle=False End If ElseIf CanUseTitle and (CanUseTitle1 or CanUseTitle2) Then CanUseTitle=True Else CanUseTitle=False End If usertitle = Replace(Dvbbs.iHtmlencode(Request.Form("title")),"|","") If CanUseTitle Then If Trim(Dvbbs.Forum_Setting(63))<>"" Then SplitUserTitle=split(Dvbbs.Forum_Setting(63),"|") For i=0 to ubound(SplitUserTitle) If InStr(lcase(usertitle),lcase(SplitUserTitle(i)))>0 Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+template.Strings(24) Exit sub End If Next End If If Len(usertitle)>Cint(Dvbbs.Forum_Setting(59)) Then ErrCodes=ErrCodes+"
 • "+Replace(template.Strings(25),"{$MaxTitleLen}",Dvbbs.Forum_Setting(59)) Exit Sub End If Rs("UserTitle")=usertitle End If If birthday<>"" Then Rs("UserBirthday")=birthday Rs("Userinfo")=Userinfo Rs("UseRsetting")=Trim(UseRsetting) Rs.Update usercookies=Request.Form("usercookies") If IsNumeric(usercookies) Then usercookies=Cint(usercookies) Else usercookies=0 Select Case usercookies Case 0 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn)("usercookies") = usercookies Case 1 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn).Expires=Date+1 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn)("usercookies") = usercookies Case 2 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn).Expires=Date+31 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn)("usercookies") = usercookies Case 3 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn).Expires=Date+365 Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn)("usercookies") = usercookies End Select Response.Cookies(Dvbbs.Forum_sn).path=Dvbbs.cookiepath End If Rs.Close Dvbbs.TrueCheckUserLogin() Dvbbs.Dvbbs_Suc("
 • "+template.Strings(26)) End Sub Function checkreal(v) Dim w If not isnull(v) Then w=replace(v,"|","") checkreal=w End If End Function '用户头衔输出 Function SetUserTitle(str) SetUserTitle=template.html(6) SetUserTitle=Replace(SetUserTitle,"{$user_Title}",str) End Function 'str=0 关闭显示上传头像表单 Function SetUserFace(str,face,wid,hig,mypostnum) Dim tempstr,facetemp,userregface,i tempstr = Split(template.html(7),"||") Dvbbs.Forum_userface = split(Dvbbs.Forum_userface,"|||") For i = 1 to Ubound(Dvbbs.Forum_userface)-1 userregface = userregface+"" Next If str = 0 Then SetUserFace = tempstr(0) & tempstr(2) Else SetUserFace = tempstr(0) & tempstr(1) & tempstr(2) End If SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$Face_select}",userregface) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$color}",Dvbbs.mainsetting(1)) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$user_Face}",Dv_FilterJS(face)) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$user_FaceWidth}",wid) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$user_FaceHeight}",hig) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$forum_Mwidth}",Dvbbs.Forum_Setting(57)) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$forum_Mheight}",Dvbbs.Forum_Setting(57)) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$mypostnum}",Dvbbs.UserSession.documentElement.selectSingleNode("userinfo/@userpost").text) SetUserFace=Replace(SetUserFace,"{$facepostnum}",Dvbbs.Forum_Setting(54)) End Function '下拉菜单转换输出 Function Chk_select(str1,str2) Dim k str2=Split(str2,",") If IsEmpty(str1) Or str1="" Then chk_select="" For k=0 to ubound(str2) chk_select=chk_select+"" Next End Function '多项选取转换输出 Function Chk_KidneyType(str0,str1,str2) Dim k str2=split(str2,",") For k = 0 to ubound(str2) chk_KidneyType=chk_KidneyType+"0 Then '如果有此项性格 chk_KidneyType=chk_KidneyType + "checked" End If chk_KidneyType=chk_KidneyType + ">"&trim(str2(k))&" " If ((k+1) mod 5)=0 Then chk_KidneyType=chk_KidneyType + "
  " '每行显示六个性格进行换行 Next End Function Rem 判断数字是否整形 Function isInteger(Para) isInteger=False If Not (IsNull(Para) Or Trim(Para)="" Or Not IsNumeric(Para)) Then isInteger=True End If End Function Function Dv_FilterJS(v) If Not Isnull(V) Then Dim t Dim re Dim reContent Set re=new RegExp re.IgnoreCase =True re.Global=True re.Pattern="(%)" t=re.Replace(v,"%") re.Pattern="(&#)" t=re.Replace(v,"&#") re.Pattern="(script)" t=re.Replace(t,"script") re.Pattern="(js:)" t=re.Replace(t,"js:") re.Pattern="(value)" t=re.Replace(t,"value") re.Pattern="(about:)" t=re.Replace(t,"about:") re.Pattern="(file:)" t=re.Replace(t,"file:") re.Pattern="(Document.cookie)" t=re.Replace(t,"Documents.cookie") re.Pattern="(vbs:)" t=re.Replace(t,"vbs:") re.Pattern="(on(mouse|Exit|error|click|key))" t=re.Replace(t,"on$2") Dv_FilterJS=Trim(t) Set Re=Nothing End If End Function %>